Strona darmowych ogłoszeń bez logowania.

DARMOWE OGŁOSZENIA

 
REGULAMIN
§1 - Ustalenia początkowe
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu Sellit.pl zwanego dalej Serwisem.
2.Poprzez słowo:
- Serwis rozumie się całość usług świadczonych pod adresem internetowym Sellit.pl,
- Administracja rozumie się osoby nadzorujące funkcjonowanie Serwisu,
- Użytkownik rozumie się osobę korzystającą z Serwisu.
- Link rozumie się hiperłącze o określonym kodzie źródłowym podanym na stronie.
- Baner rozumie się hiperłącze o określonym kodzie źródłowym podanym na stronie.
§2 - Korzystanie z usług
1.Pliki cookies
a.Pliki cookie są niezbędne do poprawnego działania Serwisu.
b.Wyrażenie zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies jest obligatoryjne przy korzystaniu z Serwisu.
c.Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookies (w zakresie tworzenia, modyfikacji oraz usuwania), które znajdują się na urządzeniu Użytkownika.
d.Zawartość plików cookies może być przedmiotem profilowania.
e.Informacja jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookies znajduje się w dokumentacji technicznej przeglądarki internetowej.
2.Dodawanie ogłoszenia i Dane
a.Dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
b.Aby dodać ogłoszenie należy poprawnie wypełnić formularz oznaczony jako: "Dodaj ogłoszenie bez rejestracji", zwany dalej Formularzem.
c.Ogłoszenie można dodać tylko wtedy, gdy włączona jest obsługa cookies.
d.Wypełnienie Formularza oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych w nim zawartych na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
e.Poprzez określenie Dane rozumie się wszelkie dane w postaci tekstowej, wizualnej jak również audiowizualnej.
f.Dane przetwarzane są na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
g.Dostęp do danych, które nie są jawne, ma tylko Administracja.
h.Dane przetwarzane są do czasu usunięcia ogłoszenia z uwzględnieniem dodatkowego czasu przechowywania kopii zapasowych baz danych lub do czasu zaprzestania działalności przez Serwis jednakże nie krócej niż określono w obowiązujących aktach prawnych.
i.Kopie zapasowe baz danych przechowywane są maksymalnie do sześciu miesięcy, licząc od momentu ich utworzenia.
j.Kopie zapasowe baz danych mogą być użyte jedynie w sytuacji awaryjnej.
k.Udzielona zgoda na przetwarzanie Danych jest niezbędna do korzystania z Serwisu jako ogłoszeniodawca.
l.Administratorem danych jest podmiot wskazany w Serwisie.
m.W celu odwołania zgody na przetwarzanie Danych konieczne jest usunięcie wszystkich ogłoszeń z Serwisu.
n.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
o.Dane mogą być przedmiotem profilowania.
p.Dane wpisywane w Formularzu powinny być prawidłowe.
q.Wszystkie pola Formularza w kategorii "DANE WYMAGANE" są obowiązkowe.
r.Podczas dodawania ogłoszenia Użytkownik podaje hasło, dzięki któremu będzie miał możliwość edycji oraz usunięcia dodanego ogłoszenia.
s.Podczas rejestracji, jak również w trakcie dalszego użytkowania Serwisu mogą być zapisywane numery IP, przy pomocy których Użytkownik łączy się z Serwisem.
t.Serwis jest umieszczony na serwerach zewnętrznej firmy hostingowej.
3.Hasła
a.Hasło podawane podczas dodawania ogłoszenia jest przechowywane w Serwisie w sposób zaszyfrowany.
b.W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła, na jego polecenie, poprzez formularz oznaczony jako: "Przypomnij hasło", zostanie wysłane alternatywne hasło na adres e-mail podany w ogłoszeniu. Jednakże nie ma możliwości przypomnienia oryginalnego hasła.
c.Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu oryginalnego hasła lub alternatywnego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
d.Hasło alternatywne może być wysłane tylko wtedy, gdy włączona jest obsługa cookies.
4.Korzystanie z usług
a.System pozwala na nieodpłatne zamieszczanie ogłoszeń internetowych.
b.Każdy Użytkownik może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń.
c.Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ogłoszeń, które może dodać Użytkownik w określonym czasie.
d.Użytkownik ma prawo edycji oraz usunięcia istniejącego ogłoszenia o ile zna hasło, które zostało nadane podczas procesu dodawania ogłoszenia lub hasło alternatywne.
e.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych podanych w trakcie edycji ogłoszenia na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
f.Dane podane w trakcie edycji ogłoszenia powinny być prawidłowe.
g.Edycja jest możliwa tylko w przeglądarkach, które mają włączoną obsługę cookies.
h.Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia bez podawania przyczyny oraz blokowania możliwości dodawania ogłoszeń wybranym Użytkownikom.
i.Zabronione jest umieszczanie: ogłoszeń prezentujących materiały patentowe, materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów obscenicznych, obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów i usług:
-organów ludzkich,
-broni i narkotyków,
-materiałów erotycznych i pornograficznych,
-towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
-informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, itp.
-towarów, które nie istnieją,
-ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
-towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
-pracy zarobkowej o charakterze prostytucji lub sponsoringu.
j.Administracja zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń naruszających powyższe ograniczenia.
k.Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom ścigania.
l.W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem, Administracja zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w tym sporze.
m.Administracja zastrzega sobie prawo do monitorowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
n.Administracja zastrzega sobie prawo wysyłania e-maili Użytkownikom Serwisu.
o.Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.
5.Ogłoszenia wyróżnione
a.Użytkownik ma możliwość wyróżnienia każdego ogłoszenia.
b.Wyróżnione ogłoszenie jest:
-losowo wyświetlane na stronie głównej Serwisu,
-wyświetlane przez dwa tygodnie na początku wyników wyszukiwania wśród ewentualnych innych ogłoszeń wyróżnionych,
-wyróżnione kolorem żółtym.
c.Czas wyświetlania ogłoszenia na początku wyników wyszukiwania może zostać w dowolnej chwili zmieniony bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
d.O tym które będzie wyświetlane wyróżnione ogłoszenie wśród innych wyróżnionych ogłoszeń decyduje data dodania. Im ogłoszenie jest starsze, tym będzie wyświetlane niżej.
e.Warunkiem wyróżnienia ogłoszenia jest zapłata odpowiedniej kwoty za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego na stronie (o ile płatne wyróżnianie ogłoszeń jest dostępne w danej chwili) lub dodanie Linka albo Banera na zadeklarowaną stronę www. Dodanie Linka lub Banera odbywa się poprzez umieszczenie jego kodu źródłowego na zadeklarowanej stronie www.
f.W przypadku płatności za wyróżnienie ogłoszenia, ogłoszenie będzie wyróżnione dopiero po przekazaniu środków Administracji poprzez firmę realizującą płatności.
g.Ogłoszenie wyróżnione jest wyświetlane na początku wyników wyszukiwania w terminie do dwóch tygodni licząc od daty dodania ogłoszenia, a nie od daty wyróżnienia.
h.Administracja zastrzega sobie prawo likwidacji wyróżnienia, gdy:
-Link lub Baner zostanie usunięty z zadeklarowanej strony,
-adres strony podany w ogłoszeniu zostanie zmieniony na inny, pod którym brak jest poprawnie zamieszczonego Linka lub Banera,
-kod Linka lub Banera jest inny niż te podane na stronach Serwisu,
-zgłoszono reklamację dotyczącą płatności w firmie realizującej płatności.
i.Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego wyróżnionego ogłoszenia bez podawnia przyczyny.
j.W przypadku zaprzestania działalności Serwisu, Użytkownicy nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wyróżnienie ogłoszeń.
6.Reklama
a.Administracja ma prawo wyświetlania w Serwisie dowolnej ilości reklam, w dowolnym miejscu i o dowolnym charakterze.
b.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych na adresy e-mail podane w aktualnie zamieszczonych w Serwisie ogłoszeniach.
c.Administracja nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Serwisie.
d.Za treści wysyłanych i wyświetlanych reklam odpowiadają reklamodawcy lub podmioty pośredniczące w sprzedaży reklam.
e.Wszelkie zażalenia, skargi i reklamacje dotyczące wyświetlanych reklam należy składać do reklamodawców lub podmiotów pośredniczących w sprzedaży reklam.
f.W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy Użytkownikiem, a reklamodawcą lub podmiotem pośredniczącym w sprzedaży reklam, Administracja zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w tym sporze.
7.Kwestie sporne
a.Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem, a Administracją.
b.Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administracji.
8.Odpowiedzialność
a.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić w trakcie działania Serwisu.
b.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniach.
c.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone ogłoszenia mogą zostać wykorzystane.
9.Obowiązywanie Regulaminu
a.Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.05.2018r.
b.W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą e-mailową.
c.W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, Użytkownik powinien wyrejestrować się z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację.